خانه سرمایه گذاری

ریسک و بازده فرصت های سرمایه گذاری در ایران در پنج سال اخیر

تعاریف بازده: به مجموع مزایا یا عایداتی گفته می شود که در طول یک دوره به یک دارایی تعلق می گیرد. ریسک: به انحراف بازده واقعی از بازدهی مورد انتظار،‌ ریسک گفته می شود. در حقیقت ریسک همان نوسان هایی است که در بازدهی دارایی رخ می دهد. ریسک همچنین شامل از دست رفتن تمام […]

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران

سرمایه گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتر در آینده. اغلب اندیشمندان اقتصادی در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته‌اند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه‌گذاری موثر در کشور است. همواره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود […]