مرداد ۲۳, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ریسک و بازده فرصت های سرمایه گذاری در ایران در پنج سال اخیر

تعاریف بازده: به مجموع مزایا یا عایداتی گفته می شود که در طول یک دوره به یک دارایی تعلق می گیرد. ریسک: به انحراف بازده واقعی از بازدهی مورد انتظار،‌ ریسک گفته می شود. در حقیقت ریسک همان نوسان هایی است که در بازدهی دارایی رخ می دهد. ریسک همچنین شامل از دست رفتن تمام […]