رویال کوئیز | RoyalQuQi

رویال کوئیز | RoyalQuQi

نرم افزار کوییز آنلاین آموزشی با سبک بازی های کارتی و پیشرفت در یادگیری


اطلاعات پایه

شخصیت

حقوقی

نوع اتاق

استارتاپ , کسب و کار ,

تالار

سرمایه پذیران ,

حوزه فعالیت

رسانه , سرگرمی , فرهنگ و هنر , فناوری اطلاعات و ارتباطات , فناوری های پیشرفته ,

تاریخ تاسیس

۱۳۹۵

مرحله رشد

به تازگی وارد بازار شده

تعداد افراد

۱۰

محل استقرار

تهران,تهران

آدرس

تهران - خیابان دماوند شرق - بعد از چهارراه دکتر آیت - پلاک ۴۱۴ - واحد ۳


اطلاعات تماس

ایمیل http://www.nabetgroup.ir/
اینستاگرام @royal_quiz
تلگرام @royal_quiz
تلفن ۰۲۱-۷۷۴۸۷۳۲۱

اعضای اصلی

نام نام خانوادگی سمت تحصیلات موبایل معرفی کوتاه
ناهید عاطفی روابط عمومی/بنیانگذار کارشناسی ارشد برق الکترونیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر سوابق اجرایی ﻫﻤﮑﺎري در وزارت دﻓﺎع و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎﺑﺖ ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي راه اﻧﺪازي ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﺗﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﻧﺎﻟﻮگ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ۳ ﻃﺮاح و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎي ﭘﺮدازش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ Code Compose Stadio ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻠﺐ ، ﺳﯿﻤﻮﻟﯿﻨﮏ ﻣﺘﻠﺐ و ﺗﻮﻟﺒﺎﮐﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده Controls Tools ۲۸XXX ﺳﺮي TMS ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎي EWB و Orcadو SPICE ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻬﺎي ﺻﻮﺗﯽ ، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻮﺗﯽﻪ روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﭘﺮدازش دﯾﺘﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل
حسین مالکی مدیرعامل/بنیانگذار
مهدی مالکی مسئول مارکتینگ
ایمان کردلو کارشناس بازی